Κύπρος

Αυστηρές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ

Οικονομικό έλεγχο στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για το έτος 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Μη προώθηση ενεργειών για υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 12.12.2016 με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία».
 • Ανάγκη ετοιμασίας του Προϋπολογισμού στη βάση των πραγματικών αναγκών της Διοίκησης του Υπουργείου.
 • Μεταφορά πιστώσεων περίπου €4 εκ. από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο.
 • Καταβολή αποζημιώσεων που δεν ήταν σύννομες, αφού δεν είχαν εγκριθεί μέσω του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017.
 • Καταβολή μη επαρκώς τεκμηριωμένων αποζημιώσεων ύψους €10 εκ.
 • Παραχώρηση χορηγιών χωρίς εξασφάλιση της προνοούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη τεκμηριωμένη αύξηση ετήσιας αποζημίωσης συμβούλου του Υπουργού και υποβολή τιμολογίων αμφίβολης εγκυρότητας από τον σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Υπουργού όταν τερματίστηκε η σύμβασή του.
 • Διασφάλιση τεκμηρίωσης του ύψους των ποσών που υποβάλλονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις, σε σχέση με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 • Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου.
 • Καθυστέρηση αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 και απουσία λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία:
  "Παρατηρείται αδυναμία στην εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, έτσι ώστε η Διοίκηση των Τμημάτων να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η απουσία εγχειριδίων διαδικασιών με καταγεγραμμένες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα και γίνεται σύσταση για την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και για την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται."
 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού:
  "Το συνολικό αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το 2016 ήταν €9.810.314. Κατόπιν μεταφοράς συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €12.335.540, ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ανήλθε στα €22.145.854. Έγινε επίσης ανακατανομή πιστώσεων ύψους €32.344 μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού, στον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ."
 3. Δαπάνες
  Υπάρχουν ευρήματα στα:
  -Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
  -Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα
  -Αμοιβές συμβούλων
  -Γενικό επίδομα εξωτερικού
  -Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στην ΕΕ και Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
  -Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα
  -Έξοδα κίνησης
 4. Δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
 5. Ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  "Δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση του πραγματικού δικαιούμενου ποσού ανάκτησης από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ταξιδιών, στη βάση υποβολής της αίτησης αποζημίωσης, όπως αεροπορικό εισιτήριο, γεύματα και άλλα μεταφορικά μέσα, λόγω απουσίας καθορισμένου πλαισίου/διαδικασίας υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης"
 6. Τεκμηρίωση δαπανών και εσόδων
  "Δεν υπήρχαν, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης που διενεργήθηκε καθώς και εμβασμάτων που έγιναν σε λογαριασμούς εσόδων, είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από άλλα Τμήματα, κατόπιν παραχώρησης παραγγελίας."
 7. Καθυστερημένα έσοδα
  "Δημιουργήθηκαν καθυστερημένα έσοδα ύψους €2.203,45, που αφορούσαν στο ενοίκιο εκμετάλλευσης του κυλικείου, που λειτουργούσε στα προηγούμενα κτίρια στέγασης του Υπουργείου."
 8. Προκαταβολές και Καταθέσεις
  "Κατά το 2016, δεν τηρούνταν καθολικά λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων στα οποία να καταχωρίζονται οι διάφορες προκαταβολές και καταθέσεις, αντίστοιχα και στο τέλος κάθε μήνα να ισολογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών με τα υπόλοιπα που παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο. Επίσης δεν αποστέλλονται κάθε έξι μήνες στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό Ελεγκτή κατάλογοι όλων των λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων που εκκρεμούν. Ο κατάλογος για το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε προκαταβολή και κατάθεση."
 9. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος»
  "Το Υπουργείο ΓΑΑΠ ετοίμασε τον Ιούνιο του 2016, προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για προώθηση νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος». Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα."
 10. Παραχώρηση ειδικής άδειας απουσίας
  "Παρατηρήσαμε ότι, για την τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών, τηρούνται σχετικά μητρώα καταγραφής της ώρας απουσίας του προσωπικού, τα οποία ωστόσο δεν υπογράφονται από το πρόσωπο που εξουσιοδότησε την άδεια απουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου και του Αρχείου δεν συμπληρώνουν το σχετικό μητρώο."
 11. Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από Δασικό Λειτουργό
  "Συγκεκριμένος Δασικός Λειτουργός, τουλάχιστον δύο φορές κατά το 2014 και μια φορά κατά το 2015, οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα σε μη εργάσιμες ώρες (Κυριακή, απόγευμα και δημόσια αργία)...ο Υπουργός ΓΑΑΠ εξουσιοδότησε τη Γενική Διευθύντρια, για εξέταση της υπόθεσης και του επέβαλε την ποινή της «απλής επίπληξης» για την οποία ενημερώθηκε προφορικά, ο δασικός λειτουργός. Εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικού πρακτικού και ενημέρωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας."
 12. Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
 13. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και Κλείσιμο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη
 14. Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επόμενο άρθρο

Ροζ "υπερθέαμα" στην Αλυκή Λάρνακας (BINTEO&ΦΩΤΟ)

Εκατοντάδες φλαμίνγκο επέστρεψαν στην πόλη του Ζήνωνα για να διαχειμάσουν
07/12/2017 - 15:58

ΣχετικέςΕιδήσεις

Mένουν "στάσιμες" οι καταγγελίες λαθροθήρων από το Ταμείο Θήρας

Τι κατέδειξε έρευνα του Γενικού Ελεγκτή για υποθέσεις που δεν καταχωρούνται στο δικαστήριο
19/10/2018 - 13:45

ΓΓ ΟΗΕ: Φόβους για νέες εντάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και περιπλοκή του διαλόγου

Τι λέει στην έκθεση του ο Αντόνιο Γκουτέρες και γιατί ξαναστέλνει την Λουτ στην Κύπρο
15/10/2018 - 23:56

Μαύρη ημέρα για τη γεωργία λένε οι καλλιεργητές στα ορεινά (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Κάμερα του Alpha κατέγραψε την ολική καταστροφή που άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση
10/10/2018 - 12:00

Μετρούν πληγές οι γεωργοί από τη σφοδρή χαλαζόπτωση (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Καταγράφει ζημιές ο ΟΓΑ - Άρχισε η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στους δικαιούχους
10/10/2018 - 09:52

Μετεωρολογική Υπηρεσία: Αναμένεται θερμός χειμώνας (ΒΙΝΤΕΟ)

Απογοητευτική κατάσταση στα φράγματα - Τα "φώτα" του Ισραήλ ζητά το Υπ. Γεωργίας
07/10/2018 - 20:40

Όλοένα και περισσότεροι μετανάστες φτάνουν στην ΕΕ από την Τουρκία

‘Υπερπλήρη’ τα κέντρα υποδοχής προσφύγων στα ελληνικά νησιά σύμφωνα με την Κομισιόν
01/10/2018 - 09:21

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Στο κελί δυο αλλοδαποί για κλοπή διαμαντένιων δαχτυλιδιών (ΒΙΝΤΕΟ)

Πήραν σβάρνα τα χρυσοχοεία με σκοπό να τα πωλήσουν

Επιχείρησε να μεταφέρει ναρκωτικά σε υπόδικο στα κρατητήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν λογάριασε τον αυστηρό έλεγχο της Αστυνομικής Διεύθυνση Λεμεσού και συνελήφθη

Σε μάστιγα εξελίχθηκε η μόδα με τις ανεξέλεγκτες ρίψεις πυροτεχνημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Έκκληση στους πολίτες να προχωρούν σε καταγγελίες απηύθυνε η Δήμαρχος Λακατάμιας
Ελλάδα

Στο κελί για δεκατρία χρόνια 60χρονος που ασελγούσε σε 8χρονη

Σοκάρει η κατάθεση του ανήλικου θύματος που πάσχει από αυτισμό

Νέες μηνύσεις για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Ευθύνες κατά Δούρου, Ψινάκη, Καπάκη, ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Προγραμματισμένη η συνάντηση του Έλληνα πρέσβη-Τσαβούσογλου στην Άγκυρα

"Η απόφαση για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης εναπόκειται αποκλειστικά στην Ελλάδα"
Διεθνή

Σοβαρό ατύχημα σε μετρό της Ρώμης μετά τη κατάρρευση σκάλας (ΒΙΝΤΕΟ)

20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας

ΥΠΕΞ G7: Πολλά τα ερωτήματα χωρίς απαντήσεις στην υπόθεση Κασόγκι

Μακάβριες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας είδαν το φως της δημοσιότητας

Η διμερής συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν

Οι δυο ηγέτες θα συμμετάσχουν στο περιθώριο της συνόδου για τη Συρία στην Κωνσταντινούπολη

tv news

Η σπιτονοικοκυρά του Ηλία, η Καίτη,έχει το συνήθειο να μπαινοβγαίνει στο σπίτι..

Ο Ηλίας προσπαθεί να την αποφύγει... Τετάρτη Νέο Επεισόδιο "Μουρμούρα" στον Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η ύπουλη κίνηση της Νικόλ αφήνει τους πάντες άφωνους και κυρίως την Άννα...

Δεν θα διστάσει να συγκρουστεί μαζί της... Δείτε την Τρίτη στο διπλό επεισόδιο "Τατουάζ"
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 23/10/2018 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 24/10/2018 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 24/10/2018 - 01:15ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 24/10/2018 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 24/10/2018 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 24/10/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 24/10/2018 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τετ, 24/10/2018 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 24/10/2018 - 09:30DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 24/10/2018 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 24/10/2018 - 14:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τετ, 24/10/2018 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 24/10/2018 - 17:40DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τετ, 24/10/2018 - 18:10DEAL
Τετ, 24/10/2018 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 24/10/2018 - 19:30ΜΠΛΕ
Τετ, 24/10/2018 - 20:20ALPHA NEWS
Τετ, 24/10/2018 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ