Κύπρος

Αυστηρές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ

Οικονομικό έλεγχο στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για το έτος 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Μη προώθηση ενεργειών για υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 12.12.2016 με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία».
 • Ανάγκη ετοιμασίας του Προϋπολογισμού στη βάση των πραγματικών αναγκών της Διοίκησης του Υπουργείου.
 • Μεταφορά πιστώσεων περίπου €4 εκ. από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο.
 • Καταβολή αποζημιώσεων που δεν ήταν σύννομες, αφού δεν είχαν εγκριθεί μέσω του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017.
 • Καταβολή μη επαρκώς τεκμηριωμένων αποζημιώσεων ύψους €10 εκ.
 • Παραχώρηση χορηγιών χωρίς εξασφάλιση της προνοούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη τεκμηριωμένη αύξηση ετήσιας αποζημίωσης συμβούλου του Υπουργού και υποβολή τιμολογίων αμφίβολης εγκυρότητας από τον σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Υπουργού όταν τερματίστηκε η σύμβασή του.
 • Διασφάλιση τεκμηρίωσης του ύψους των ποσών που υποβάλλονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις, σε σχέση με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 • Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου.
 • Καθυστέρηση αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 και απουσία λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία:
  "Παρατηρείται αδυναμία στην εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, έτσι ώστε η Διοίκηση των Τμημάτων να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η απουσία εγχειριδίων διαδικασιών με καταγεγραμμένες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα και γίνεται σύσταση για την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και για την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται."
 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού:
  "Το συνολικό αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το 2016 ήταν €9.810.314. Κατόπιν μεταφοράς συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €12.335.540, ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ανήλθε στα €22.145.854. Έγινε επίσης ανακατανομή πιστώσεων ύψους €32.344 μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού, στον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ."
 3. Δαπάνες
  Υπάρχουν ευρήματα στα:
  -Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
  -Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα
  -Αμοιβές συμβούλων
  -Γενικό επίδομα εξωτερικού
  -Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στην ΕΕ και Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
  -Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα
  -Έξοδα κίνησης
 4. Δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
 5. Ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  "Δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση του πραγματικού δικαιούμενου ποσού ανάκτησης από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ταξιδιών, στη βάση υποβολής της αίτησης αποζημίωσης, όπως αεροπορικό εισιτήριο, γεύματα και άλλα μεταφορικά μέσα, λόγω απουσίας καθορισμένου πλαισίου/διαδικασίας υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης"
 6. Τεκμηρίωση δαπανών και εσόδων
  "Δεν υπήρχαν, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης που διενεργήθηκε καθώς και εμβασμάτων που έγιναν σε λογαριασμούς εσόδων, είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από άλλα Τμήματα, κατόπιν παραχώρησης παραγγελίας."
 7. Καθυστερημένα έσοδα
  "Δημιουργήθηκαν καθυστερημένα έσοδα ύψους €2.203,45, που αφορούσαν στο ενοίκιο εκμετάλλευσης του κυλικείου, που λειτουργούσε στα προηγούμενα κτίρια στέγασης του Υπουργείου."
 8. Προκαταβολές και Καταθέσεις
  "Κατά το 2016, δεν τηρούνταν καθολικά λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων στα οποία να καταχωρίζονται οι διάφορες προκαταβολές και καταθέσεις, αντίστοιχα και στο τέλος κάθε μήνα να ισολογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών με τα υπόλοιπα που παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο. Επίσης δεν αποστέλλονται κάθε έξι μήνες στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό Ελεγκτή κατάλογοι όλων των λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων που εκκρεμούν. Ο κατάλογος για το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε προκαταβολή και κατάθεση."
 9. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος»
  "Το Υπουργείο ΓΑΑΠ ετοίμασε τον Ιούνιο του 2016, προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για προώθηση νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος». Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα."
 10. Παραχώρηση ειδικής άδειας απουσίας
  "Παρατηρήσαμε ότι, για την τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών, τηρούνται σχετικά μητρώα καταγραφής της ώρας απουσίας του προσωπικού, τα οποία ωστόσο δεν υπογράφονται από το πρόσωπο που εξουσιοδότησε την άδεια απουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου και του Αρχείου δεν συμπληρώνουν το σχετικό μητρώο."
 11. Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από Δασικό Λειτουργό
  "Συγκεκριμένος Δασικός Λειτουργός, τουλάχιστον δύο φορές κατά το 2014 και μια φορά κατά το 2015, οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα σε μη εργάσιμες ώρες (Κυριακή, απόγευμα και δημόσια αργία)...ο Υπουργός ΓΑΑΠ εξουσιοδότησε τη Γενική Διευθύντρια, για εξέταση της υπόθεσης και του επέβαλε την ποινή της «απλής επίπληξης» για την οποία ενημερώθηκε προφορικά, ο δασικός λειτουργός. Εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικού πρακτικού και ενημέρωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας."
 12. Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
 13. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και Κλείσιμο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη
 14. Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επόμενο άρθρο

Ροζ "υπερθέαμα" στην Αλυκή Λάρνακας (BINTEO&ΦΩΤΟ)

Εκατοντάδες φλαμίνγκο επέστρεψαν στην πόλη του Ζήνωνα για να διαχειμάσουν
07/12/2017 - 15:58

ΣχετικέςΕιδήσεις

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Μένος, ύβρεις και τραμπουκισμοί από εκπαιδευτικούς (BINTEO)

"Δεν θα σχολιάσουμε, ο καθένας κρίνεται" απαντά η ΟΕΛΜΕΚ
09/08/2018 - 20:35

Η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον εξορθολογισμό στην Παιδεία

"Πλήττουν το δημόσιο σχολείο τα μέτρα που προτείνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις"
09/08/2018 - 09:25

Υπ. Γεωργίας: Από τη συλλογή σκυβάλων προκύπτει η επιβάρυνση στα νοικοκυριά

Χαιρετίζει τη δεδηλωμένη πρόθεση των Δήμων να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές
18/07/2018 - 07:40

Ελεγκτική Υπηρεσία: Να τεθεί το πόρισμα για τα απόβλητα ενώπιον του Υπουργικού

Μέσω ανακοίνωσης, ζητά την ανάγκη αναζήτησης ευθυνών για τις χωματερές
14/07/2018 - 13:10

SOS για προστασία των μελισσιών από πυρκαγιές εκπέμπει το Τμ. Γεωργίας

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση για την τοποθέτηση μελισσιών
14/07/2018 - 11:58

Ο Γκουτέρες εισηγείται ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για άλλους έξι μήνες

Στις 26 Ιουλίου ψηφίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας
12/07/2018 - 09:02

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

14 Αυγούστου 1996: Οι σφαίρες του Αττίλα δολοφόνησαν τον Σολωμό Σολωμού (ΦΩΤΟ)

Αναδρομή στα τραγικά γεγονότα της Δερύνειας που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη

"Δυστυχώς έτσι αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ο κ.Φαίδωνος!"

Εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκεια τους η Επαρχιακή Επιτροπή και η Δημοτική Ομάδα ΔΗΚΟ

Κινηματογραφική διάρρηξη και καταδίωξη τα ξημερώματα στην Πάφο

Μπήκε να κλέψει, τον κατάλαβαν, έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε
Ελλάδα

Αισιοδοξία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια

Στο σημείο εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Yπόθεση Σκριπάλ: Αβάσιμες για τη Μόσχα οι κατηγορίες εναντίον της

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει νέες κυρώσεις

Στους 95 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο Μάτι

Κατέληξε ένας 63χρονος εγκαυματίας ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος
Διεθνή

Επισκέφθηκε το Μάιο "μυστικά" και "εκτάκτως" την Αίγυπτο ο Νετανιάχου

Συζήτησε με τον Πρόεδρο της χώρας, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για πιθανή εκεχειρία στη Γάζα

Ο Τραμπ παγώνει την παράδοση των F-35 στην Τουρκία

Υπόγραψε το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό

tv news

«Πολίτικη Κουζίνα»με τον Γιώργο Χωραφά & «My Sister's Keeper»με την Cameron Diaz

Βραβευμένες Ελληνικές και Ξένες ταινίες για εσάς, αυτή την Κυριακή στον Alpha Κύπρου!
Alpha TV Κύπρου

«Η Φαμίλια» Μια φυσιολογική οικογένεια που θα λατρέψετε από την πρώτη στιγμή...

Η νέα κωμική σειρά του Alpha Κύπρου, που έρχεται για να μας...θεραπεύσει! Δείτε το teaser
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 14/08/2018 - 11:00Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Τρί, 14/08/2018 - 11:45ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ
Τρί, 14/08/2018 - 12:30ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Τρί, 14/08/2018 - 13:15ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Τρί, 14/08/2018 - 16:00SLAM
Τρί, 14/08/2018 - 16:45ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Τρί, 14/08/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 14/08/2018 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 14/08/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Τρί, 14/08/2018 - 22:15ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 14/08/2018 - 23:00ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Τρί, 14/08/2018 - 23:45WORLD PARTY
Τετ, 15/08/2018 - 00:3010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 15/08/2018 - 01:15Γ4
Τετ, 15/08/2018 - 02:45ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Τετ, 15/08/2018 - 03:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 15/08/2018 - 04:45QUIZDOM THE SHOW
Τετ, 15/08/2018 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Τετ, 15/08/2018 - 07:15ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Τετ, 15/08/2018 - 08:00ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
Τετ, 15/08/2018 - 08:45DEAL
Τετ, 15/08/2018 - 09:30SLAM