Κύπρος

Αυστηρές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ

Οικονομικό έλεγχο στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για το έτος 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Μη προώθηση ενεργειών για υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 12.12.2016 με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία».
 • Ανάγκη ετοιμασίας του Προϋπολογισμού στη βάση των πραγματικών αναγκών της Διοίκησης του Υπουργείου.
 • Μεταφορά πιστώσεων περίπου €4 εκ. από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο.
 • Καταβολή αποζημιώσεων που δεν ήταν σύννομες, αφού δεν είχαν εγκριθεί μέσω του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017.
 • Καταβολή μη επαρκώς τεκμηριωμένων αποζημιώσεων ύψους €10 εκ.
 • Παραχώρηση χορηγιών χωρίς εξασφάλιση της προνοούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη τεκμηριωμένη αύξηση ετήσιας αποζημίωσης συμβούλου του Υπουργού και υποβολή τιμολογίων αμφίβολης εγκυρότητας από τον σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Υπουργού όταν τερματίστηκε η σύμβασή του.
 • Διασφάλιση τεκμηρίωσης του ύψους των ποσών που υποβάλλονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις, σε σχέση με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 • Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου.
 • Καθυστέρηση αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 και απουσία λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία:
  "Παρατηρείται αδυναμία στην εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, έτσι ώστε η Διοίκηση των Τμημάτων να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η απουσία εγχειριδίων διαδικασιών με καταγεγραμμένες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα και γίνεται σύσταση για την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και για την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται."
 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού:
  "Το συνολικό αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το 2016 ήταν €9.810.314. Κατόπιν μεταφοράς συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €12.335.540, ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ανήλθε στα €22.145.854. Έγινε επίσης ανακατανομή πιστώσεων ύψους €32.344 μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού, στον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ."
 3. Δαπάνες
  Υπάρχουν ευρήματα στα:
  -Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
  -Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα
  -Αμοιβές συμβούλων
  -Γενικό επίδομα εξωτερικού
  -Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στην ΕΕ και Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
  -Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα
  -Έξοδα κίνησης
 4. Δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
 5. Ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  "Δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση του πραγματικού δικαιούμενου ποσού ανάκτησης από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ταξιδιών, στη βάση υποβολής της αίτησης αποζημίωσης, όπως αεροπορικό εισιτήριο, γεύματα και άλλα μεταφορικά μέσα, λόγω απουσίας καθορισμένου πλαισίου/διαδικασίας υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης"
 6. Τεκμηρίωση δαπανών και εσόδων
  "Δεν υπήρχαν, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης που διενεργήθηκε καθώς και εμβασμάτων που έγιναν σε λογαριασμούς εσόδων, είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από άλλα Τμήματα, κατόπιν παραχώρησης παραγγελίας."
 7. Καθυστερημένα έσοδα
  "Δημιουργήθηκαν καθυστερημένα έσοδα ύψους €2.203,45, που αφορούσαν στο ενοίκιο εκμετάλλευσης του κυλικείου, που λειτουργούσε στα προηγούμενα κτίρια στέγασης του Υπουργείου."
 8. Προκαταβολές και Καταθέσεις
  "Κατά το 2016, δεν τηρούνταν καθολικά λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων στα οποία να καταχωρίζονται οι διάφορες προκαταβολές και καταθέσεις, αντίστοιχα και στο τέλος κάθε μήνα να ισολογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών με τα υπόλοιπα που παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο. Επίσης δεν αποστέλλονται κάθε έξι μήνες στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό Ελεγκτή κατάλογοι όλων των λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων που εκκρεμούν. Ο κατάλογος για το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε προκαταβολή και κατάθεση."
 9. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος»
  "Το Υπουργείο ΓΑΑΠ ετοίμασε τον Ιούνιο του 2016, προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για προώθηση νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος». Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα."
 10. Παραχώρηση ειδικής άδειας απουσίας
  "Παρατηρήσαμε ότι, για την τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών, τηρούνται σχετικά μητρώα καταγραφής της ώρας απουσίας του προσωπικού, τα οποία ωστόσο δεν υπογράφονται από το πρόσωπο που εξουσιοδότησε την άδεια απουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου και του Αρχείου δεν συμπληρώνουν το σχετικό μητρώο."
 11. Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από Δασικό Λειτουργό
  "Συγκεκριμένος Δασικός Λειτουργός, τουλάχιστον δύο φορές κατά το 2014 και μια φορά κατά το 2015, οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα σε μη εργάσιμες ώρες (Κυριακή, απόγευμα και δημόσια αργία)...ο Υπουργός ΓΑΑΠ εξουσιοδότησε τη Γενική Διευθύντρια, για εξέταση της υπόθεσης και του επέβαλε την ποινή της «απλής επίπληξης» για την οποία ενημερώθηκε προφορικά, ο δασικός λειτουργός. Εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικού πρακτικού και ενημέρωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας."
 12. Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
 13. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και Κλείσιμο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη
 14. Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επόμενο άρθρο

Ροζ "υπερθέαμα" στην Αλυκή Λάρνακας (BINTEO&ΦΩΤΟ)

Εκατοντάδες φλαμίνγκο επέστρεψαν στην πόλη του Ζήνωνα για να διαχειμάσουν
07/12/2017 - 15:58

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ελεγκτική Υπηρεσία: Ανεκτέλεστα εντάλματα προστίμων ύψους €266εκ.

Εκκρεμούν 266.537 εντάλματα προστίμων - Οδηγίες για τα χαμηλά πρόστιμα
15/12/2017 - 19:28

Κουγιάλης: Τα νέα δεδομένα στη διαχείριση των σκουπιδιών (ΒΙΝΤΕΟ)

“Θα νιώσει ο πολίτης τις μειώσεις στα τέλη σκυβάλων”
14/12/2017 - 13:35

"Καμπανάκι" απο την Ελεγκτική Υπηρεσία προς το Τμήμα Περιβάλλοντος

Συστάσεις για συμμόρφωση με υποδείξεις και παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
12/12/2017 - 16:59

Αύξηση 3,9% στα καθυστερημένα έσοδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων το 2016

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
08/12/2017 - 15:15

Σκληρή σύγκρουση Χρυστάλλας Γιωρκάτζη- Οδυσσέα Μιχαηλίδη (BINTEO)

Για έμμεση συγκάλυψη και σκάνδαλα μιλάει ο Γενικός Ελεγκτής 
05/12/2017 - 20:22

Σκληρή απάντηση Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς Χ. Γιωργκάτζη

Κάνει λόγο για έμμεση συγκάλυψη σκανδάλων χωρίς την εις βάθος διερεύνηση
05/12/2017 - 17:05

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ληστεία με λεία 550 ευρώ στη Λευκωσία

Άρπαξαν την ταμειακή μηχανή και έγιναν καπνός

Στάχτη αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Κόκκινες στη Λάρνακα

Προβληματισμένη η Αστυνομία για τα αίτια της πυρκαγιάς

Κινηματογραφική καταδίωξη τα ξημερώματα στην Αθηένου (BINTEO)

43χρονος οδηγός θεάθηκε να εξέρχεται από τη νεκρή ζώνη
Ελλάδα

Άλλοι 1.265 πρόσφυγες και μετανάστες τον Δεκέμβριο

Στη Λέσβο πέρασαν 600 άτομα, στη Χίο 460 και στη Σάμο 507

Ντράγκι: Στο χέρι της Ελλάδας το αν θα χρειαστεί τέταρτο πρόγραμμα

"Η ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών και των στελεχών τους είναι πολύ σημαντική"

Καρτέρι θανάτου "έστησαν" σε ψυχίατρο στο Ηράκλειο Κρήτης

"Ξέρω ποιοί με πυροβόλησαν" ανέφερε στους ανακριτές ο 50χρονος
Διεθνή

Τραμπ: Η Ρωσία "δεν βοηθάει" στο θέμα της Β. Κορέας

τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για το ζήτημα αυτό

Τουσκ: Ανάγκη να βρεθεί ομοφωνία για το προσφυγικό

Συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των υποχρεωτικών ποσοστώσεων

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Ινδονησία (ΦΩΤΟ)

Υπάρχουν αναφορές για κατεστραμμένα σπίτια στην πόλη Tasikmalaya

tv news

Ο Βαγγέλης «Απόπειρα δολοφονίας» στην καλεσμένη-ξαδέρφη του Τούλα;

Και αν όχι ποιος την χτύπησε;Συμμετέχει η Υρώ Μανέ.Νέο Επεισόδιο Το Σόϊ Σου 19:30(ΤRAILER)
Alpha TV Κύπρου

Ο Χριστόδουλος Μαρτάς μας μιλάει για τον έρωτα και η Αλεξία Αναστασίου

Κάνει αυτοκριτική και μιλά για όλα... Σαββατοκύριακο στις 16:00 Cup Of Joy (TRAILER)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 16/12/2017 - 13:50ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 16/12/2017 - 14:35ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 16/12/2017 - 16:00CUP OF JOY
Σάβ, 16/12/2017 - 17:00SLAM
Σάβ, 16/12/2017 - 17:55ALPHA NEWS
Σάβ, 16/12/2017 - 19:35ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 16/12/2017 - 20:15ALPHA NEWS
Σάβ, 16/12/2017 - 21:15ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 17/12/2017 - 01:45CUP OF JOY
Κυρ, 17/12/2017 - 03:30ΣΕ ΕΙΔΑ
Κυρ, 17/12/2017 - 06:00SLAM
Κυρ, 17/12/2017 - 07:15ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Κυρ, 17/12/2017 - 08:30ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ