Κύπρος

Αυστηρές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ

Οικονομικό έλεγχο στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για το έτος 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Μη προώθηση ενεργειών για υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 12.12.2016 με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία».
 • Ανάγκη ετοιμασίας του Προϋπολογισμού στη βάση των πραγματικών αναγκών της Διοίκησης του Υπουργείου.
 • Μεταφορά πιστώσεων περίπου €4 εκ. από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο.
 • Καταβολή αποζημιώσεων που δεν ήταν σύννομες, αφού δεν είχαν εγκριθεί μέσω του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017.
 • Καταβολή μη επαρκώς τεκμηριωμένων αποζημιώσεων ύψους €10 εκ.
 • Παραχώρηση χορηγιών χωρίς εξασφάλιση της προνοούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη τεκμηριωμένη αύξηση ετήσιας αποζημίωσης συμβούλου του Υπουργού και υποβολή τιμολογίων αμφίβολης εγκυρότητας από τον σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Υπουργού όταν τερματίστηκε η σύμβασή του.
 • Διασφάλιση τεκμηρίωσης του ύψους των ποσών που υποβάλλονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις, σε σχέση με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 • Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου.
 • Καθυστέρηση αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 και απουσία λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία:
  "Παρατηρείται αδυναμία στην εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, έτσι ώστε η Διοίκηση των Τμημάτων να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η απουσία εγχειριδίων διαδικασιών με καταγεγραμμένες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα και γίνεται σύσταση για την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και για την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται."
 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού:
  "Το συνολικό αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το 2016 ήταν €9.810.314. Κατόπιν μεταφοράς συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €12.335.540, ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ανήλθε στα €22.145.854. Έγινε επίσης ανακατανομή πιστώσεων ύψους €32.344 μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού, στον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ."
 3. Δαπάνες
  Υπάρχουν ευρήματα στα:
  -Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
  -Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα
  -Αμοιβές συμβούλων
  -Γενικό επίδομα εξωτερικού
  -Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στην ΕΕ και Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
  -Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα
  -Έξοδα κίνησης
 4. Δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
 5. Ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  "Δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση του πραγματικού δικαιούμενου ποσού ανάκτησης από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ταξιδιών, στη βάση υποβολής της αίτησης αποζημίωσης, όπως αεροπορικό εισιτήριο, γεύματα και άλλα μεταφορικά μέσα, λόγω απουσίας καθορισμένου πλαισίου/διαδικασίας υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης"
 6. Τεκμηρίωση δαπανών και εσόδων
  "Δεν υπήρχαν, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης που διενεργήθηκε καθώς και εμβασμάτων που έγιναν σε λογαριασμούς εσόδων, είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από άλλα Τμήματα, κατόπιν παραχώρησης παραγγελίας."
 7. Καθυστερημένα έσοδα
  "Δημιουργήθηκαν καθυστερημένα έσοδα ύψους €2.203,45, που αφορούσαν στο ενοίκιο εκμετάλλευσης του κυλικείου, που λειτουργούσε στα προηγούμενα κτίρια στέγασης του Υπουργείου."
 8. Προκαταβολές και Καταθέσεις
  "Κατά το 2016, δεν τηρούνταν καθολικά λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων στα οποία να καταχωρίζονται οι διάφορες προκαταβολές και καταθέσεις, αντίστοιχα και στο τέλος κάθε μήνα να ισολογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών με τα υπόλοιπα που παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο. Επίσης δεν αποστέλλονται κάθε έξι μήνες στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό Ελεγκτή κατάλογοι όλων των λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων που εκκρεμούν. Ο κατάλογος για το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε προκαταβολή και κατάθεση."
 9. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος»
  "Το Υπουργείο ΓΑΑΠ ετοίμασε τον Ιούνιο του 2016, προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για προώθηση νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος». Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα."
 10. Παραχώρηση ειδικής άδειας απουσίας
  "Παρατηρήσαμε ότι, για την τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών, τηρούνται σχετικά μητρώα καταγραφής της ώρας απουσίας του προσωπικού, τα οποία ωστόσο δεν υπογράφονται από το πρόσωπο που εξουσιοδότησε την άδεια απουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου και του Αρχείου δεν συμπληρώνουν το σχετικό μητρώο."
 11. Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από Δασικό Λειτουργό
  "Συγκεκριμένος Δασικός Λειτουργός, τουλάχιστον δύο φορές κατά το 2014 και μια φορά κατά το 2015, οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα σε μη εργάσιμες ώρες (Κυριακή, απόγευμα και δημόσια αργία)...ο Υπουργός ΓΑΑΠ εξουσιοδότησε τη Γενική Διευθύντρια, για εξέταση της υπόθεσης και του επέβαλε την ποινή της «απλής επίπληξης» για την οποία ενημερώθηκε προφορικά, ο δασικός λειτουργός. Εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικού πρακτικού και ενημέρωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας."
 12. Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
 13. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και Κλείσιμο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη
 14. Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επόμενο άρθρο

Ροζ "υπερθέαμα" στην Αλυκή Λάρνακας (BINTEO&ΦΩΤΟ)

Εκατοντάδες φλαμίνγκο επέστρεψαν στην πόλη του Ζήνωνα για να διαχειμάσουν
07/12/2017 - 15:58

ΣχετικέςΕιδήσεις

Γενικός Ελεγκτής: Η Κουρσουμπά να επιστρέψει χρήματα στα δημόσια ταμεία

Αυστηρή ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Επίτροπο Νομοθεσίας
17/05/2018 - 11:26

Θάνατος 10χρονου: Έτοιμο το πόρισμα για το σχολείο (ΒΙΝΤΕΟ)

Στα χέρια του Υπουργού Παιδείας η έκθεση
16/05/2018 - 20:41

«Μηδενική ανοχή» δηλώνει ο Υπ. Παιδείας για την υπόθεση θανάτου του 10χρονου

Αμεσα μέτρα ζητά η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γονέων
12/05/2018 - 11:15

Υποστελεχωμένη η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
10/05/2018 - 12:51

Melios Zoo: Νεκρή η μία τίγρης της Σιβηρίας (BINTEO)

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας συγκάλεσε ο Κώστας Καδής
09/05/2018 - 20:58

Οι Αντιδήμαρχοι που παίρνουν περισσότερα απο τους Δημάρχους (ΓΡΑΦΙΚΑ)

"Πράματα και θάματα" φανέρωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
03/05/2018 - 11:40

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πάφος: 67χρονος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο

Μετά από εξετάσεις της Αστυνομία διαφάνηκε ότι δεν οφείλεται σε εγκληματική πράξη

Η Λήδα Κουρσουμπά απαντά στον Γενικό Ελεγκτή για το υπηρεσιακό της όχημα

"Εξάγει τα συμπεράσματά του συγκρίνοντας τον αριθμό των χιλιομέτρων"

Περνάνε εκατομμύρια δολαρίων από τα καζίνο των κατεχομένων παράνομα

Έκθεση των τουρικών Αρχών "παγώνει" λογαριασμούς σε 7 τράπεζες
Ελλάδα

Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε Β+ από Β-

Mεταβάλλοντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές

Έσφαξε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του παιδιού και του εγγονιού του

"Έλα να μαγειρέψεις τη μάνα σου τώρα" φέρεται να είπε στην κόρη του μετά το φόνο

Εκάλη: Με μια σφαίρα έβαλε τέλος στη ζωή του γνωστός επιχειρηματίας

Πριν πατήσει τη σκανδάλη ενημέρωσε συγγενείς και φίλους για την απόφασή του
Διεθνή

Ινδία: Η αστυνομία άνοιξε πυρ και σκότωσε 9 διαδηλωτές

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εναντίον εργοστασίου μια θυγατρικής βρετανικού κολοσσού

Σε απεργιακό κλοιό η Γαλλία... ξανά

Ταχυδρομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στην καθαριότητα στους δρόμους

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Μέσω διαδικτύου θα μεταδοθεί η συνάντηση του Mr Facebook με τους ευρωβουλευτές

tv news

Μια αναπάντεχη είδηση για ένα ποσό από επενδύσεις,φέρνει αναστάτωση στον Μηνά...

Η Βούλα ήδη νιώθει πλούσια χωρίς να έχει πάρει κάτι ακόμη! Τρίτη:Νέο Επεισόδιο Μουρμούρα
Alpha TV Κύπρου

Ο Νικόλας συναντά την Τατιάνα κι αποφασίζει να της αποκαλύψει την αλήθεια...

Ποια η πραγματική του ταυτότητα; Tι παιχνίδι παίζει τελικά; Τρίτη: Νέο Επεισόδιο Τατουάζ
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 22/05/2018 - 19:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 22/05/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Τρί, 22/05/2018 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 22/05/2018 - 23:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 22/05/2018 - 23:45SLAM
Τετ, 23/05/2018 - 00:30ΝΟΤΑ ΜΙΑ
Τετ, 23/05/2018 - 01:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 23/05/2018 - 02:30ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 23/05/2018 - 03:00ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 23/05/2018 - 05:50DEAL
Τετ, 23/05/2018 - 06:30ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Τετ, 23/05/2018 - 07:1560' ΕΛΛΑΔΑ
Τετ, 23/05/2018 - 08:30SLAM
Τετ, 23/05/2018 - 09:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 23/05/2018 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τετ, 23/05/2018 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 23/05/2018 - 15:00ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 23/05/2018 - 17:20DEAL
Τετ, 23/05/2018 - 18:00ALPHA NEWS