Κύπρος

Αυστηρές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ

Οικονομικό έλεγχο στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για το έτος 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Μη προώθηση ενεργειών για υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 12.12.2016 με θέμα «Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία».
 • Ανάγκη ετοιμασίας του Προϋπολογισμού στη βάση των πραγματικών αναγκών της Διοίκησης του Υπουργείου.
 • Μεταφορά πιστώσεων περίπου €4 εκ. από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο.
 • Καταβολή αποζημιώσεων που δεν ήταν σύννομες, αφού δεν είχαν εγκριθεί μέσω του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017.
 • Καταβολή μη επαρκώς τεκμηριωμένων αποζημιώσεων ύψους €10 εκ.
 • Παραχώρηση χορηγιών χωρίς εξασφάλιση της προνοούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη τεκμηριωμένη αύξηση ετήσιας αποζημίωσης συμβούλου του Υπουργού και υποβολή τιμολογίων αμφίβολης εγκυρότητας από τον σύμβουλο, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε αγωγή εναντίον του Υπουργού όταν τερματίστηκε η σύμβασή του.
 • Διασφάλιση τεκμηρίωσης του ύψους των ποσών που υποβάλλονται για τις περιβαλλοντικές δράσεις, σε σχέση με τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
 • Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου.
 • Καθυστέρηση αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021 και απουσία λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνοψίζονται ως εξής:

 1. Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία:
  "Παρατηρείται αδυναμία στην εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, έτσι ώστε η Διοίκηση των Τμημάτων να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η απουσία εγχειριδίων διαδικασιών με καταγεγραμμένες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Τμήματα και γίνεται σύσταση για την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων και για την ετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται."
 2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού:
  "Το συνολικό αρχικό ποσό του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου ΓΑΑΠ για το 2016 ήταν €9.810.314. Κατόπιν μεταφοράς συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €12.335.540, ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ανήλθε στα €22.145.854. Έγινε επίσης ανακατανομή πιστώσεων ύψους €32.344 μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού, στον προϊστάμενο του οικονομικού φορέα, δηλαδή τον Υπουργό ΓΑΑΠ."
 3. Δαπάνες
  Υπάρχουν ευρήματα στα:
  -Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
  -Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα
  -Αμοιβές συμβούλων
  -Γενικό επίδομα εξωτερικού
  -Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας στην ΕΕ και Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
  -Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα
  -Έξοδα κίνησης
 4. Δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
 5. Ανάκτηση εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  "Δεν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση του πραγματικού δικαιούμενου ποσού ανάκτησης από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ταξιδιών, στη βάση υποβολής της αίτησης αποζημίωσης, όπως αεροπορικό εισιτήριο, γεύματα και άλλα μεταφορικά μέσα, λόγω απουσίας καθορισμένου πλαισίου/διαδικασίας υποβολής του αιτήματος αποζημίωσης"
 6. Τεκμηρίωση δαπανών και εσόδων
  "Δεν υπήρχαν, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης που διενεργήθηκε καθώς και εμβασμάτων που έγιναν σε λογαριασμούς εσόδων, είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από άλλα Τμήματα, κατόπιν παραχώρησης παραγγελίας."
 7. Καθυστερημένα έσοδα
  "Δημιουργήθηκαν καθυστερημένα έσοδα ύψους €2.203,45, που αφορούσαν στο ενοίκιο εκμετάλλευσης του κυλικείου, που λειτουργούσε στα προηγούμενα κτίρια στέγασης του Υπουργείου."
 8. Προκαταβολές και Καταθέσεις
  "Κατά το 2016, δεν τηρούνταν καθολικά λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων στα οποία να καταχωρίζονται οι διάφορες προκαταβολές και καταθέσεις, αντίστοιχα και στο τέλος κάθε μήνα να ισολογίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών με τα υπόλοιπα που παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο. Επίσης δεν αποστέλλονται κάθε έξι μήνες στη Γενική Λογίστρια και στον Γενικό Ελεγκτή κατάλογοι όλων των λογαριασμών προκαταβολών και καταθέσεων που εκκρεμούν. Ο κατάλογος για το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες και εξηγήσεις για κάθε προκαταβολή και κατάθεση."
 9. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος»
  "Το Υπουργείο ΓΑΑΠ ετοίμασε τον Ιούνιο του 2016, προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για προώθηση νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος». Το θέμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα."
 10. Παραχώρηση ειδικής άδειας απουσίας
  "Παρατηρήσαμε ότι, για την τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών, τηρούνται σχετικά μητρώα καταγραφής της ώρας απουσίας του προσωπικού, τα οποία ωστόσο δεν υπογράφονται από το πρόσωπο που εξουσιοδότησε την άδεια απουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το προσωπικό του Λογιστηρίου και του Αρχείου δεν συμπληρώνουν το σχετικό μητρώο."
 11. Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από Δασικό Λειτουργό
  "Συγκεκριμένος Δασικός Λειτουργός, τουλάχιστον δύο φορές κατά το 2014 και μια φορά κατά το 2015, οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα σε μη εργάσιμες ώρες (Κυριακή, απόγευμα και δημόσια αργία)...ο Υπουργός ΓΑΑΠ εξουσιοδότησε τη Γενική Διευθύντρια, για εξέταση της υπόθεσης και του επέβαλε την ποινή της «απλής επίπληξης» για την οποία ενημερώθηκε προφορικά, ο δασικός λειτουργός. Εκκρεμεί η ετοιμασία σχετικού πρακτικού και ενημέρωση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας."
 12. Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς
 13. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας και Κλείσιμο ΧΑΔΑ Κοτσιάτη
 14. Διοικητική έρευνα σε σχέση με τον χειρισμό υπόθεσης συμψηφισμού με αποζημιώσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επόμενο άρθρο

Ροζ "υπερθέαμα" στην Αλυκή Λάρνακας (BINTEO&ΦΩΤΟ)

Εκατοντάδες φλαμίνγκο επέστρεψαν στην πόλη του Ζήνωνα για να διαχειμάσουν
07/12/2017 - 15:58

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ελεγκτική Υπηρεσία: Κόμμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις και λαμβάνει χορηγία

Η οικονομική βοήθεια προς τους Ενωμένους Δημοκράτες για τη συνδρομή τους στο ALDE
12/02/2018 - 15:13

«Καίνε» τον Ολυμπιακό οι εκθέσεις της αστυνομίας για τα επεισόδια

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει σχηματίσει τρεις διαφορετικές δικογραφίες για τα επεισόδια στο ματς με ΑΕΚ
06/02/2018 - 09:50

Έκθεση ΟΗΕ: Η Βόρεια Κορέα έβγαλε 200 εκατ. δολάρια από παράνομες εξαγωγές

Κατηγόρησαν την Πιονγιάνγκ ότι εφοδιάζει με όπλα τη Συρία και την Μιανμάρ
03/02/2018 - 08:21

Κομισιόν: Σε καλό δρόμο η πορεία βιωσιμότητάς του δημόσιου χρέους

"Το ρίσκο κινδύνου έχει αποκλιμακωθεί από υψηλό σε μέτριο επίπεδο"
30/01/2018 - 13:01

Γιώργος Παμπορίδης: "Ανεπαρκές το σύστημα για λειτουργία του ΓΝ Λευκωσίας"

Πως απαντά ο Υπουργός Υγείας στην έκθεση Μιχαηλίδη για το μεγαλύτερο κρατικό νοσηλευτήριο
17/01/2018 - 10:55

Oδυσσέας: "Άκρως απογοητευτική" η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Νοσοκομείο Λευκωσία για το 2016
17/01/2018 - 10:01

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Απόφαση για απόλυση εγκύων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων (BINTEO)

Τι ισχύει στην Κύπρο με βάση τον περί προστασίας μητρότητας νόμο

Ανοιχτό το Υπουργείο σε διάλογο για τις εξετάσεις τετραμήνων (BINTEO)

Δεν μπορεί να αναιρεθεί η μεταρρύθμιση δηλώνει ο Κώστας Καδής

Μυστήριο κρύβεται πίσω από κηρυγμένο αρχαίο μνημείο στις Άνω Αρόδες (BINTEO)

Γυναίκα ανακάλυψε τον τάφο όπως ισχυρίζεται αφού το είδε στον ύπνο της
Ελλάδα

Ελλάδα: "Ανοικτό" το ενδεχόμενο αναβολής της Συνόδου της Βάρνας

Πρόκειται για "συνάντηση ηγετών", και άλλες κυβερνήσεις δεν συμμετέχουν

Μεγαλύτερη από 3 δισ. ευρώ η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τη Novartis

Η έρευνα φαίνεται να διαθέτει στοιχεία που οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα πάνω

Απομακρύνονται αγάλματα από το κέντρο των Σκοπίων που παραπέμπουν σε αλυτρωτισμό

Στις τρεις τα ξημερώματα γερανοί του Δήμου κατέβασαν το άγαλμα του "Κιόσετο"
Διεθνή

Τις "μεγαλύτερες κυρώσεις εναντίον της Βορείου Κορέας" θα ανακοινώσει ο Τραμπ

Θα αναλάβει σύντομα δράση ώστε να διακόψει τις πηγές εισοδημάτων και πρώτων υλών

Δύο νεκροί σε επεισόδιο στη Ζυρίχη (ΦΩΤΟ)

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με τρομοκρατία

Οργή των Παλαιστινίων για τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ

Εκπρόσωπος του Μαχμούντ Αμπάς: "Πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια"

tv news

Τα φαινόμενα απατούν για ακόμα μια φορά!Μία μεγάλη παρεξήγηση έρχεται στο σπίτι

Θα τους οδηγήσει σε λάθος μέρη και συμπεράσματα!Το Σόι Σου:Σαββατοκύριακο με νέα Επεισόδια
Alpha TV Κύπρου

Αυτό το Σάββατο απολαύστε Παναγιώτη Λάλεζα & την χορευτική ομάδα του Λαογραφικού

Ομίλου Λεμεσού! «Όσο Υπάρχουν Τραγούδια» με την Βασιλική Χατζηαδάμου (Δείτε το trailer)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 24/02/2018 - 06:00SLAM
Σάβ, 24/02/2018 - 07:15ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Σάβ, 24/02/2018 - 08:30ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
Σάβ, 24/02/2018 - 14:00DEAL
Σάβ, 24/02/2018 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 24/02/2018 - 15:30SLAM
Σάβ, 24/02/2018 - 17:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Σάβ, 24/02/2018 - 17:55ALPHA NEWS
Σάβ, 24/02/2018 - 18:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Σάβ, 24/02/2018 - 19:35ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 24/02/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Σάβ, 24/02/2018 - 21:15ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Σάβ, 24/02/2018 - 23:00ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW