Οικονομία

Συνολικά 16 φορο-ελαφρύνσεις βοήθησαν στην ανάπτυξη

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σημαντικό στοιχείο για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και έξοδο από την οικονομική κρίση αποτέλεσε η ορθολογιστική φορολογική διαχείριση που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της κρίσης. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε μια σειρά 16 γενναίων φορολογικών μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο βοήθησαν στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και ενίσχυσαν την οικονομική ευρωστία των πολιτών αλλά συνείσφεραν στην αύξηση των οικονομικών εσόδων του κράτους.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% το 2017 σε σχέση με το 2016, παρά το ότι ήταν έτος που εφαρμόστηκαν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις (πχ κατάργηση έκτακτης φορολογίας επί των μισθών). Σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του σημαντικού αυτού θέματος η «Αλήθεια» προχώρησε σε μια καταγραφή των 16 αυτών φορολογικών μεταρρυθμίσεων τα οποία βοήθησαν τα μέγιστα στην εδραίωση μιας συνολικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η δέσμη 

Οι 16 αυτές φορολογικές μεταρρυθμίσεις, που σε τελική ανάλυση ενθάρρυνα τις επενδύσεις, είναι οι εξής:

α.  Καταργήθηκε η Έκτακτη Εισφορά επί των μισθών που είχε επιβληθεί από το 2011. Σημαντική ήταν η κατάργηση της πιο πάνω φορολογίας από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αφού να θυμίσουμε πως ήδη από το 2011 είχε ήδη επιβληθεί μια κλιμακωτή έκτακτη εισφορά επί των μισθών των κρατικών αξιωματούχων, εργοδοτουμένων, συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και των αυτοτελώς εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι τα 1500 ευρώ η επιβολή ήταν μηδενική, ωστόσο από 1.501 ευρώ και πάνω η φορολόγηση αυξανόταν κλιμακωτά από 1,5% και ανάλογα με τις μισθολογικές απολαβές του εργαζομένου ανέβαινε στο μέγιστο 3,5%. Υπολογίζεται πως για το 2017 οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα επωφελήθηκαν από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς κατά περίπου 27,4 εκ. ευρώ.

β. Καταργήθηκε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017. Από το 2017 καταργήθηκε ο συγκεκριμένος φόρος ο οποίος έβαζε στα ταμεία του κράτους κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

γ. Παραχωρήθηκαν φορολογικά κίνητρα με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις με στόχο την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

δ.  Σημειώθηκε μείωση των μεταβιβαστικών τελών στο 50% για όλες τις πωλήσεις ακινήτων. Υπολογίζεται πως η είσπραξη από την επιβολή των μεταβιβαστικών τελών για το 2014 ανήλθε στα 53 εκατ. ευρώ.
 
ε.  Παραχωρήθηκε φορολογική έκπτωση, για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται στις επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

στ.  Παραχωρήθηκε αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια.

ζ.  Μειώθηκε ο ΦΠΑ από 19% σε 5% για ανακαινίσεις κτιρίων και κατοικιών. Επιπρόσθετα υιοθετήθηκε μειωμένος φορολογικός συντελεστής ΦΠΑ 5% για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων και για ακριτικές περιοχές.  Αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των ξενοδοχειακών μονάδων καθώς βοήθησε πολλούς ξενοδόχους να αναβαθμίσουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες σε μια χρονική περίοδο όπου οι τουριστικές ροές καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

η.  Δόθηκε εξαίρεση από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, από την πώληση γης με οικοδομή ή γης με οικοδομές που αποκτάται μέχρι το 2016, άσχετα από τον χρόνο πώλησης. Να σημειώσουμε πως η πιο πάνω εξαίρεση επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2018. Παραδείγματος χάρη αν ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο αξίας 200 χιλιάδων ευρώ το 2017 και το πωλήσει το 2019, στην τιμή των 300 χιλιάδων, το κέρδος των εκατό χιλιάδων ευρώ, θα του μείνει, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε σχετικό φόρο.

θ.  Για την προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών και προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης εισήχθη ο θεσμός του όρου μη-κάτοικος (Non-Domicile). Το ουσιαστικό κίνητρο που αποκτούν αυτά τα πρόσωπα, νοουμένου ότι επιλέξουν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, είναι η απαλλαγή των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, σε τόκους, μερίσματα και ενοίκια.

ι.  Διαφοροποιήθηκε ο τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων σε περίπτωση όπου ο χρόνος παραμονής τους στην Δημοκρατία είναι μεταξύ 60 και 183 μέρες ανά φορολογικό έτος βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

κ.  Επεκτάθηκε από πέντε σε 10 χρόνια η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος ατόμου μη κάτοικου Κύπρου με αμοιβή πέραν των €100.000.

λ.  Έχει επεκταθεί η απαλλαγή του 20% του εισοδήματος από τρία σε πέντε χρόνια αναφορικά με εισόδημα ατόμων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησης, αλλά και τερματισμό της απαλλαγής αυτής το έτος 2020.

μ.  Έχει δοθεί απαλλαγή από τη φορολογία των κερδών και των ζημιών που προέρχονται από συναλλαγματικές διαφορές, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές διαφορές από εμπορία συναλλάγματος.

ν.  Θεσπίστηκε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς προώθησης των αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δέσμη προβλέπει εξαίρεση από φόρους και τέλη κτηματολογίου, φόρους κεφαλαιουχικών κερδών, έκτακτη αμυντική εισφορά, φόρο εισοδήματος και άλλους  παρεμφερείς φόρους.

ξ.  Τροποποιήθηκε η φορολογική νομοθεσία που σχετίζεται με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Δράσης 5 του ΟΟΣΑ «Καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη Διαφάνεια και την πραγματική υπόσταση».

ο.  Τέλος, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας βάσει του οποίου προωθούνται φορολογικά / οικονομικής φύσης κίνητρα καθώς και άλλα κίνητρα / διευκολύνσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή. 

Επόμενο άρθρο

Οι χρονοβόρες εκποιήσεις κοστίζουν

Μελέτη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
22/01/2018 - 14:39

ΣχετικέςΕιδήσεις

Συνεργατισμός: Σε μαραθώνιο εξελίσσεται η διαδικασία εξαγοράς (BINTEO)

Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
22/05/2018 - 20:51

Προς ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων οδεύει η κυβέρνηση (BINTEO)

Κύριος στόχος η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τα “κόκκινα” δάνεια
04/05/2018 - 20:45

Υπουργός Οικονομικών: Οι αποφάσεις ευθύνης ορίζουν την πορεία των ΜΕΔ

Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικής χαλάρωσης για την κυπριακή οικονομία, δήλωσε
04/05/2018 - 16:35

Ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα η κυπριακή οικονομία

Αναβάθμιση από Fitch και δήλωση ικανοποίησης από Χάρη Γεωργιάδη
21/04/2018 - 10:29

ΥΠΟΙΚ: Το σενάριο συγχώνευσης της καλής ΣΚΤ φαίνεται να ευνοεί η Φρανκφούρτη

Το θέμα του Συνεργατισμού στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
18/04/2018 - 18:22

Χάρης Γεωργιάδης: "Κανένα δάνειο δεν θα χαριστεί" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κυβέρνηση είναι υπέρ της χαμηλής φορολογίας, αλλά οι φόροι πρέπει να πληρώνονται
17/04/2018 - 20:38

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ασταθής καιρός με 30άρια και... βροχές

Τι καιρό θα κάνει τελικά τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος;

Συνελήφθησαν ο κουνιάδος και η σύντροφος 52χρονου, για τον τραυματισμό του

Πως περιέγραψε τα γεγονότα ο ίδιος, από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΓΝ Λευκωσίας 19χρονος, μετά από τροχαίο

Τρελή πορεία ακολούθησε το όχημα του νεαρού, προσκρούοντας και σε δύο δέντρα
Ελλάδα

Κεραυνός χτύπησε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εβρου, με 14 επιβάτες

Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα

Συνελήφθησαν 26 Τούρκοι στον Έβρο, λίγο πριν περάσουν τα σύνορα για Ελλάδα

Θεωρούνται ως ύποπτοι για σχέσεις με Γκιουλενιστές

Άλλα τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς, ηλικίας από 21 ετών μέχρι 34
Διεθνή

Βομβαρδισμοί ισραηλινών αεροσκαφών σε θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγής πληροφορίες για πιθανά θύματα

Ιρλανδία: Το 66,4% ψήφισε υπέρ των αμβλώσεων

«Το τέλος της εποχής του ερέβους»

Ερντογάν: Καλεί τους Τούρκους να μετατρέψουν τα λεφτά τους σε τουρκικές λίρες

Το νόμισμα έχει φτάσει σχεδόν το 20% της αξίας του έναντι του αμερικανικού νομίσματος

tv news

Bρίσκεται καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και έχει βιώσει την απόλυτη μοναξιά..

Οι στενοί της συγγενείς στέκονται παρατηρητές στις δυσκολίες της. Κυριακή: Νέο Πάμε Πακέτο
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίζα γυρίζει στην Ελλάδα μετά από ερωτική απογοήτευση.Η οικογένεια Χαμπέα...

Προσπαθεί να «ημερώσει την στρίγκλα»Το Σόι Σου:Σαββατοκύριακο με νέα επεισόδια στον Alpha
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 27/05/2018 - 14:00DEAL
Κυρ, 27/05/2018 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 27/05/2018 - 16:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 27/05/2018 - 17:55ALPHA NEWS
Κυρ, 27/05/2018 - 19:35ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Κυρ, 27/05/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Κυρ, 27/05/2018 - 21:15ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Κυρ, 27/05/2018 - 22:45ΝΟΤΑ ΜΙΑ...ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ
Δευ, 28/05/2018 - 00:00ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Δευ, 28/05/2018 - 02:30ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Δευ, 28/05/2018 - 03:15DEAL
Δευ, 28/05/2018 - 05:50DEAL
Δευ, 28/05/2018 - 06:30ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Δευ, 28/05/2018 - 07:1560' ΕΛΛΑΔΑ
Δευ, 28/05/2018 - 08:30SLAM
Δευ, 28/05/2018 - 09:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ