Οικονομία

Συνολικά 16 φορο-ελαφρύνσεις βοήθησαν στην ανάπτυξη

ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σημαντικό στοιχείο για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και έξοδο από την οικονομική κρίση αποτέλεσε η ορθολογιστική φορολογική διαχείριση που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της κρίσης. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε μια σειρά 16 γενναίων φορολογικών μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο βοήθησαν στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και ενίσχυσαν την οικονομική ευρωστία των πολιτών αλλά συνείσφεραν στην αύξηση των οικονομικών εσόδων του κράτους.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% το 2017 σε σχέση με το 2016, παρά το ότι ήταν έτος που εφαρμόστηκαν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις (πχ κατάργηση έκτακτης φορολογίας επί των μισθών). Σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του σημαντικού αυτού θέματος η «Αλήθεια» προχώρησε σε μια καταγραφή των 16 αυτών φορολογικών μεταρρυθμίσεων τα οποία βοήθησαν τα μέγιστα στην εδραίωση μιας συνολικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Η δέσμη 

Οι 16 αυτές φορολογικές μεταρρυθμίσεις, που σε τελική ανάλυση ενθάρρυνα τις επενδύσεις, είναι οι εξής:

α.  Καταργήθηκε η Έκτακτη Εισφορά επί των μισθών που είχε επιβληθεί από το 2011. Σημαντική ήταν η κατάργηση της πιο πάνω φορολογίας από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αφού να θυμίσουμε πως ήδη από το 2011 είχε ήδη επιβληθεί μια κλιμακωτή έκτακτη εισφορά επί των μισθών των κρατικών αξιωματούχων, εργοδοτουμένων, συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και των αυτοτελώς εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι τα 1500 ευρώ η επιβολή ήταν μηδενική, ωστόσο από 1.501 ευρώ και πάνω η φορολόγηση αυξανόταν κλιμακωτά από 1,5% και ανάλογα με τις μισθολογικές απολαβές του εργαζομένου ανέβαινε στο μέγιστο 3,5%. Υπολογίζεται πως για το 2017 οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα επωφελήθηκαν από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς κατά περίπου 27,4 εκ. ευρώ.

β. Καταργήθηκε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017. Από το 2017 καταργήθηκε ο συγκεκριμένος φόρος ο οποίος έβαζε στα ταμεία του κράτους κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

γ. Παραχωρήθηκαν φορολογικά κίνητρα με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις με στόχο την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

δ.  Σημειώθηκε μείωση των μεταβιβαστικών τελών στο 50% για όλες τις πωλήσεις ακινήτων. Υπολογίζεται πως η είσπραξη από την επιβολή των μεταβιβαστικών τελών για το 2014 ανήλθε στα 53 εκατ. ευρώ.
 
ε.  Παραχωρήθηκε φορολογική έκπτωση, για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται στις επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

στ.  Παραχωρήθηκε αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια.

ζ.  Μειώθηκε ο ΦΠΑ από 19% σε 5% για ανακαινίσεις κτιρίων και κατοικιών. Επιπρόσθετα υιοθετήθηκε μειωμένος φορολογικός συντελεστής ΦΠΑ 5% για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων και για ακριτικές περιοχές.  Αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των ξενοδοχειακών μονάδων καθώς βοήθησε πολλούς ξενοδόχους να αναβαθμίσουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες σε μια χρονική περίοδο όπου οι τουριστικές ροές καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

η.  Δόθηκε εξαίρεση από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, από την πώληση γης με οικοδομή ή γης με οικοδομές που αποκτάται μέχρι το 2016, άσχετα από τον χρόνο πώλησης. Να σημειώσουμε πως η πιο πάνω εξαίρεση επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2018. Παραδείγματος χάρη αν ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο αξίας 200 χιλιάδων ευρώ το 2017 και το πωλήσει το 2019, στην τιμή των 300 χιλιάδων, το κέρδος των εκατό χιλιάδων ευρώ, θα του μείνει, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε σχετικό φόρο.

θ.  Για την προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών και προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης εισήχθη ο θεσμός του όρου μη-κάτοικος (Non-Domicile). Το ουσιαστικό κίνητρο που αποκτούν αυτά τα πρόσωπα, νοουμένου ότι επιλέξουν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, είναι η απαλλαγή των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, σε τόκους, μερίσματα και ενοίκια.

ι.  Διαφοροποιήθηκε ο τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων σε περίπτωση όπου ο χρόνος παραμονής τους στην Δημοκρατία είναι μεταξύ 60 και 183 μέρες ανά φορολογικό έτος βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

κ.  Επεκτάθηκε από πέντε σε 10 χρόνια η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος ατόμου μη κάτοικου Κύπρου με αμοιβή πέραν των €100.000.

λ.  Έχει επεκταθεί η απαλλαγή του 20% του εισοδήματος από τρία σε πέντε χρόνια αναφορικά με εισόδημα ατόμων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησης, αλλά και τερματισμό της απαλλαγής αυτής το έτος 2020.

μ.  Έχει δοθεί απαλλαγή από τη φορολογία των κερδών και των ζημιών που προέρχονται από συναλλαγματικές διαφορές, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές διαφορές από εμπορία συναλλάγματος.

ν.  Θεσπίστηκε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς προώθησης των αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δέσμη προβλέπει εξαίρεση από φόρους και τέλη κτηματολογίου, φόρους κεφαλαιουχικών κερδών, έκτακτη αμυντική εισφορά, φόρο εισοδήματος και άλλους  παρεμφερείς φόρους.

ξ.  Τροποποιήθηκε η φορολογική νομοθεσία που σχετίζεται με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Δράσης 5 του ΟΟΣΑ «Καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη Διαφάνεια και την πραγματική υπόσταση».

ο.  Τέλος, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας βάσει του οποίου προωθούνται φορολογικά / οικονομικής φύσης κίνητρα καθώς και άλλα κίνητρα / διευκολύνσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή. 

Επόμενο άρθρο

Οι χρονοβόρες εκποιήσεις κοστίζουν

Μελέτη Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
22/01/2018 - 14:39

ΣχετικέςΕιδήσεις

Χάρης: Δεν θα χάσει κόσμος τις καταθέσεις του στον Συνεργατισμό (ΒΙΝΤΕΟ)

“Καμία οικονομική επίπτωση από την κατάσταση στην ΑΟΖ”
23/02/2018 - 13:51

Ντάνιελ Νούι: "Αξιέπαινη η προσπάθεια για κόκκινα δάνεια αλλά..." (ΒΙΝΤΕΟ)

Είμαστε στο σωστό δρόμο και θα συνεχίσουμε δηλώνει ο Υπ. Οικονομικών
14/02/2018 - 20:38

Παρών στο πλευρό του προέδρου της Δημοκρατίας ο Χάρης Γεωργιάδης (BINTEO)

Αναμένεται την Κυριακή σειρά επαφών για τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου
10/02/2018 - 20:23

Έκκληση Αναστασιάδη στους Υπουργούς για "ψυχραιμία" (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι σκέψεις για το Υπ. Υγείας, ο Χάρης Γεωργιάδης και τα γυναικεία ονόματα
08/02/2018 - 20:28

Παμπορίδης, Πετρίδης στηρίζουν Χάρη και μιλούν για παπαγαλάκια

Στηρίζουν τον Χάρη Γεωργιάδη και μιλούν για χτηπήματα κάτω από τη μέση
07/02/2018 - 22:47

Δεν ενδιαφέρεται για το Υπουργείο Οικονομικών ο Χάρης Γεωργιάδης

Aναμένει πλέον τις αποφάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη
07/02/2018 - 11:16

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Κλειστός ο δρόμος στο ύψος της Κακορατζιάς λόγω τροχαίου

Στην περιοχή σημειώνεται έντονη βροχόπτωση και οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί

Καταδίωξη στην Αραδίππου: Χειροπέδες σε Σύρο ύποπτο για ληστεία του 2014

Προσπάθησε να διαφύγει από την Αστυνομία και προσέκρουσε σε τρία αυτοκίνητα

Φόνος Λεωνίδη: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του κύριου υπόπτου

Η Αστυνομία αναζητεί 48χρονο από τη Γεωργία
Ελλάδα

Ελλάδα: "Ανοικτό" το ενδεχόμενο αναβολής της Συνόδου της Βάρνας

Πρόκειται για "συνάντηση ηγετών", και άλλες κυβερνήσεις δεν συμμετέχουν

Μεγαλύτερη από 3 δισ. ευρώ η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τη Novartis

Η έρευνα φαίνεται να διαθέτει στοιχεία που οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα πάνω

Απομακρύνονται αγάλματα από το κέντρο των Σκοπίων που παραπέμπουν σε αλυτρωτισμό

Στις τρεις τα ξημερώματα γερανοί του Δήμου κατέβασαν το άγαλμα του "Κιόσετο"
Διεθνή

Η Πιονγκγιάνγκ τα βάζει με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Εξαιτίας του περιεχομένου της ομιλίας του στο Μόναχο

Πιθανό σκάνδαλο στη Γερμανία με ξέπλυμα «μαύρου» ρωσικού χρήματος

Και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας

ΗΠΑ: Να εγκαταλείψει η Αλβανία τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος

Η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια του κ. Ράμα

tv news

Tα βαφτίσια όπως πρέπει να γίνονται..Καλεσμένη του Λούη η Χριστιάνα Αριστοτέλους

Δείτε τη Χριστιάνα σε ρόλο τραγουδίστριας! «Λούης Night Show» Αυτή την Παρασκευή (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

Οι πιο δύσκολες ώρες για τη Ρενάτα και τον Αχιλλέα έχουν φτάσει..Η ιδέα που θα..

Καταστρέψει τη ζωή της και θα σώσει την εταιρία...Παρασκευή:Nέο επεισόδιο Έλα στη θέση μου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 23/02/2018 - 15:00ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 23/02/2018 - 17:25ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Παρ, 23/02/2018 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 23/02/2018 - 18:05ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Παρ, 23/02/2018 - 18:30DEAL
Παρ, 23/02/2018 - 19:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 23/02/2018 - 20:15ALPHA NEWS
Παρ, 23/02/2018 - 21:15ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 23/02/2018 - 23:45ΝΟΤΑ ΜΙΑ
Σάβ, 24/02/2018 - 00:45SLAM
Σάβ, 24/02/2018 - 01:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 24/02/2018 - 02:3010Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 24/02/2018 - 03:00ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Σάβ, 24/02/2018 - 05:30DEAL
Σάβ, 24/02/2018 - 06:00SLAM
Σάβ, 24/02/2018 - 07:15ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Σάβ, 24/02/2018 - 08:30ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
Σάβ, 24/02/2018 - 13:45DEAL